Other languages

Privacyreglement Fysio op Maat 

De fysiotherapeuten van Fysio op Maat houden, om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van alle medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt. Al deze zaken zijn in dit reglement vastgelegd.  
Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met deze gegevens om. Daarom is naast de bovengenoemde WBP een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. 

Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben geheimhoudingsplicht. 

Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen. U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen. 

Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt. 
Nadat de cliënt is uitbehandeld, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep personen deze gegevens kan inzien. 

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit kenbaar maken via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk.

Andere reglementen

Zoals voorgeschreven door de overheid zijn in onze praktijk de volgende reglementen van toepassing:

  • De klachtenregeling van het KNGF.
  • De Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).
  • Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
  • Wet Klachtrecht CliëntenZorgsector (WKCZ).
  • Kwaliteitswet.

Deze reglementen zijn ter inzage aanwezig. 

Other languages